Warunki współpracy

 1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a kupującym może być jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”. W związku z powyższym, niniejszy regulamin nie dotyczy świadczenia usług na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 k.c. 

Zawarcie umowy

 1. Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Artigraf, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez pracownika Artigraf w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.
 2. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego DRUKU ZAMÓWIENIA i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika Artigraf.
 3. Artigraf zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji.
 4. Zamawiający dostarcza Artigraf DRUKU ZAMÓWIENIA drogą elektroniczną w formie listu e-mail. Dokument ten redaguje pracownik Artigraf uwzględniając w nim nazwę i kod produktu, kolor produktu, ilość, cenę jednostkową oraz inne ustalone koszty niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez pracownika Artigraf w terminie najdalej 48 godzin od dnia jego otrzymania.
 6. W przypadku ZAMÓWIENIA obejmującego znakowanie produktu, podpisanie DRUKU ZAMÓWIENIA jest równoznaczne z akceptacją wizualizacji produktu z nadrukiem. Odpowiedzialność za przeoczone błędy ponosi Zamawiający.
 7. Złożenie DRUKU ZAMÓWIENIA jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w "Warunkach współpracy” opisanych szczegółowo na stronie internetowej Artigraf.pl.
 8. Zamawiający oświadcza, że firma którą reprezentuje nie jest niewypłacalna, poddana zajęciu, bankructwu lub likwidacji, jej sprawy nie są objęte zarządem komisarycznym lub sądowym, jej działalność nie została zawieszona ani nie jest objęta postępowaniem prawnym z tytułów wymienionych poprzednio.

Ceny

 1. Oferta Artigraf podlega indywidualnej kalkulacji cenowej uzależnionej od ilości zamawianych artykułów oraz ich zdobienia. Ceny publikowane na stronie internetowej (www.artigraf.pl) muszą zostać potwierdzone w pisemnym druku zamówienia. Ma to na celu uzyskanie wysokiej satysfakcji Klienta poprzez dostarczenie najwyższej jakości produktów i usług, zgodnych ze zdefiniowanymi wymaganiami w założonym budżecie.
 2. Ceny towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w należnej wysokości, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Ceny katalogowe nie obejmują:

- kosztów nadruku,
- kosztów tłoczenia,
- kosztów grawerowania,
- kosztów przygotowalni,
- kosztów opakowania i przesyłki.
- kosztów kliszy i matryc produkcyjnych

Dostawa towaru

 1. Termin dostawy zamówionych towarów ustalony z Artigraf jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.  Opóźnienie dostawy nie może być przyczyną odmowy przyjęcia zamówionego towaru ani odmową zapłacenia za zamówienie.
 2. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
 4. Artigraf zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących Artigraf.

Płatności

 1. W przypadku zamówienia wyrobu ze znakowaniem (nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem) Artigraf może uzależnić przystąpienie do wykonania umowy od wpłacenia zaliczki w ustalonej z Zamawiającym wysokości. 
 2. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru w sposób wskazany w fakturze lub w terminie podanym na fakturze końcowej.

Reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie Artigraf, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, Artigraf zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 3. Artigraf nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy.
 4. Artigraf zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była wykonana przez Artigraf.
 5. Produkty trwale znakowane nie podlegają zwrotowi.

Klisze, sita, matryce

 1. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zlecenia dla Zamawiającego pozostają własnością Artigraf.

Umowne prawo odstąpienia

 1. Artigraf przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez Artigraf. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec Artigraf jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu uiszczonej zaliczki.
 2. W przypadku odmowy Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, Artigraf uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie Artigraf uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 70 % wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia Artigraf prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Częściowe wykonanie zamówienia

 1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. Artigraf zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
 2. W przypadku niewykonania przez Artigraf zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez Artigraf zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w wysokości przewyższającej wartość zrealizowanego zamówienia. Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia Zamawiającego.
 3. W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Artigraf nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie w konsekwencji doprowadzi do niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. W szczególności Artigraf nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia lub za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu, a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wydania Zamawiającemu lub wydania podmiotowi świadczącemu usługi transportowe lub kurierskie.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 1. Artigraf nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
 2. Artigraf nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

 1. Artigraf zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

Prawa autorskie

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Artigraf produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych co do jakości znakowania. Artigraf ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiającego.
 2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Informacje dodatkowe

 1. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie, z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu.

Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

 1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
 2. Farby używane do znakowania ceramiki reklamowej przeszły pozytywnie testy dotyczące trwałości podczas zmywania w zmywarkach mechanicznych. Porcelana pokryta taką farbą jest wypalana w temperaturze 800 - 840 st. C. Normalne użytkowanie takiej porcelany gwarantuje długą trwałość nadruku. Nadruki na szkle i kubkach szronionych wypalane są w temperaturze 560-620 st.C.  Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne. Dotyczy to również kubków termozmiennych.
  Podczas procesu wypału istnieje możliwość pojawienia się odstępstwa od żądanego koloru nadruku do 15%
 3. Artigraf nie wykonuje nadruków na materiałach powierzonych.
 4. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 60 zł netto / 1 godz.
 5. W razie gdy na danym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.
 6. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem - standardowo ok. 5-10 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu nadruku i zaakceptowania druku zamówienia.

  Warunki sprzedaży ceramiki reklamowej

Zamówienie

 1. Minimalna ilość jednorazowego zamówienia produktów wynosi: 36 szt.  tego samego modelu kubka z tym samym projektem nadruku.
 2. Czas realizacji zamówienia standardowo wynosi ok 10 dni roboczych przy czym każdorazowo uzgadniany jest z pracownikiem Artigraf.
 3. Zamówienie nabiera ważności z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku, jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości w wysokości +/- 5 %. Faktura zostaje wypisana na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia rościmy sobie prawo do potrącenia z zaliczki wszelkich kosztów związanych z jego realizacją - koszty przygotowalni i opracowania graficznego, koszty wyprodukowania kalki ceramicznej i inne. Nie ma natomiast możliwości rezygnacji z zamówienia z chwilą utrwalenia się nadruku na zamówionych materiałów.

Realizacja zamówienia

 1. Standardowo zlecenia realizowane są w terminie 10 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji po wcześniejszym zaakceptowaniu wizualizacji komputerowej lub wzoru. Istnieje możliwość skorzystania z oferty „Last minute” - realizacja zamówienia w ciągu 4 dni roboczych w miarę możliwości produkcyjnych. Firma Artigraf zobowiązuje się do przestrzegania przyjętych przez siebie terminów realizacji, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w przypadkach uniemożliwiających wykonanie pracy w przyjętym terminie z przyczyn niezależnych od firmy Artigraf (awaria maszyn, choroba personelu, przerwa w dostawie energii elektrycznej itp.).

Odpowiedzialność

 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że firma Artigraf odpowiada za ewentualne szkody jedynie do wartości materiału. Firma Artigraf nie odpowiada za nie wykonanie zlecenia w terminie z przyczyn obiektywnych.

Dostawa

 1. Dostawa do ilości 2000 szt. odbywa się na koszt Zamawiającego. W przypadku zamówień powyżej 2000 szt. dostawa odbywa się na koszt firmy Artigraf w jedno wskazane miejsce na terenie całego kraju. W przypadku, gdy transport organizowany jest na koszt Artigraf, wszelkie koszty związane z opóźnieniem i/lub odmową odbioru, które wystąpiły z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający (w szczególności tzw. Koszty postojowego i ew. składowania, ponownego transportu) ponosi Zamawiający.

Gwarancja

 1. Artigraf gwarantuje wysoką jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru. Kupujący ma obowiązek sprawdzić ilość i jakość dostarczonego towaru zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia pod rygorem utraty podnoszenia roszczeń związanych z ilością dostarczonego towaru i wadami jakościowymi, które mogą być zauważone podczas rozładunku. Gwarancją nie są objęte różnice w odcieniach kolorów do 15%. Odcienie kolorów po utrwaleniu grafiki mogą być różne w zależności od jakości i koloru porcelany i porcelitu, grubości użytej farby oraz temperatury wypału. Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie mogą być dokładnie przyrównywane do tego wzornika. Nadruki na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 780 - 840°C, co zapewnia ich trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na szkle są wypalane w temperaturze 560 - 620°C. Z tego powodu zaleca się zmywanie ręczne. Również dla zdobień wykonywanych techniką Magic Mug, Termo Ink oraz Art Print zalecane jest zmywanie ręczne. W przypadku nadruku w formie zdjęcia odstępstwo kolorystyczne dla docelowej ilości w stosunku do prototypu nie może być powodem reklamacji.
 2. Wszelkie reklamacje zgłaszane będą pisemnie firmie Artigraf w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia wady towaru, a wady jawne w terminie 3 dni od dnia dostawy, pod rygorem utraty przez Kupującego prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towaru.
 3. Artigraf zobowiązany jest do naprawy, ew. wymiany reklamowanego towaru chyba, że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny - w terminie 7 do 28 dni od dnia stwierdzenia przez Artigraf zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie Artigraf.
 4. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa Artigraf. W przypadku potwierdzenia wad towaru, Artigraf pokryje koszty transportu i badania towaru.
 5. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
  - nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 3 dni od dnia dostawy,
  - nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty na rzecz Artigraf za wyjątkiem tych towarów, których dotyczy reklamacja.
 7. Odpowiedzialność Artigraf z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania Artigraf. Odpowiedzialnością Artigraf nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność Artigraf zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Kupującego ceny netto reklamowanego towaru. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Kupującego ulegają wyłączeniu. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec Artigraf z tytułu rękojmi są wyłączone.
 8. Artigraf nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Kupującego celu, jeżeli Kupujący nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dot. Towaru.

Rozstrzyganie sporów

 1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
 2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Artigraf.
Help

Masz pytanie? Służymy Państwu pomocą:

Tel: +48/12 356 55 41

info@artigraf.pl

Centrum Obslugi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz: 08:00 - 17:00.
Artigraf.pl, Jeziorzany 210, 32-060 Liszki k/Krakowa.

Help

Masz pytanie? Służymy Państwu pomocą:

Tel: +48/12 356 55 41

info@artigraf.pl

Centrum Obslugi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godz: 08:00 - 17:00.
Artigraf.pl, Jeziorzany 210, 32-060 Liszki k/Krakowa.